KASHI INSTITUTE OF PHARMACY, VARANASI organized the ”WORLD NO TOBACCO DAY” program on 31st May 2022.